‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۲۶۶۶۴
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۵۳۹
‏پدیدآور : احمدیان، قدرت
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران ( بررسی موانع نهادی مشارکت ایران در اقتصاد لیبرال جهانی )[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش قدرت احمدیان ؛ استاد راهنما محمد شیرخانی ؛ اساتید مشاور یوسف مولایی، احمدساعی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( دکترا ) : روابط بین المللی‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : ‏‫دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی‬
‏مشخصات ظاهري : ‏‫[ ۳۲۷ ] ورق‬:جدول، نمودار
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ‏‫کتابنامه : ص. ۳۱۲ [ ۳۲۷ ] ‬
‏شناسه افزوده : شیرخانی، محمد، استاد راهنما

مولایی، یوسف، استاد مشاور

ساعی، احمد، استاد مشاور

‏توصیفگر : جهانی شدن

اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

‏توصیفگر : ایران
‏متن چکيده : ‏‫فرضیه رساله آن است که نارکارآمدی دولت زمینه ساز مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است. برای حمایت از ایده فوق در فصل اول یک چارچوب نظری در خصوص مفهوم جهانی شدن بویژه از بعد اقتصادی آن ارائه شده است. این چارچوب نظری در برگیرنده سه رهیافت جامعه شناختی، انتقادی و لیبراالیسیتی است. در این فصت نتیجه گرفت غالب در بررسی مفهوم جهانی شدن رهیافت لیبرالیستی است. ‬در فصل دوم میان تحول در اقتصاد سیاسی کشورهای صنعتی ( زوال دولت رفاهی ) کشورهای نیمه صنعتی ( زوال اقتصاد متمرکز ) و کشورهای در حال توسعه ( زوال خط مشی جانشینی واردات ) و افزایش سهم آنها از تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی ارتباط برقرار شده است و به موقعیت و سهم پایین ایران از اقنصاد لیبرال جهانی بر محور شاخص های صادرات جهانی و سرمایه گذاری ‬مستقیم خارجی جهانی در سالهای پس از انقلاب اشاره شده است. فصل سوم به بررسی علل اصلی وضعیت فوق اختصاص یافته است. این فصل تحت » ناکار آمدی دولت و مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی « در سه قسمت ارائه شده است. قسمت اول به چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و ناکارآمدی ( بر محور سه مولفه ضعف تاریخی بورژوازی، ‬درآمد هنگفت نفت و خلط روابط درونی و بیرونی ) اختصاص دارد. در قسمت دوم به نظام اقتصادی غیر رقابتی و ناکارآمدی دولت ( برچسب دو مولفه دوگانه شدن ساختار صنعت و بالا بودن هزینه مبادله ) پرداخته شده و در قسمت سوم سازمان سیاستگذاری اقتصادی و ناکارآمدی دولت ( بر مبنای دو مولفه عدم ثبات در اقتصاد کلان و عدم اجرای اصلاحات نهادی ) مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری بر آمده از این رساله آن است که ناکارآمدی دولت باعث عدم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم رشد تولید، عدم رشد صادرات و نهایتا مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است. از این رو گفته شده است که راه رشد اقتصادی کشور، اصلاح دولت و کارآمد نمودن آن است.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۲۱۱۵
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۱۰۱۵۴
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ادی‍ب‍ی‌ ف‍رد (ادب‍ی‌)، م‍ح‍م‍د ج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ج‍واد ادی‍ب‍ی‌ ف‍رد (ادب‍ی‌)؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ان‍ش‍اآال‍ل‍ه‌ رح‍م‍ت‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ب‍ه‍زاد س‍ال‍ک‍ی‌
‏عنوان اصلي به زبان ديگر : I‎noitazilabolg gniretnuocne mals‬
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهري : ۱۸۰ ورق‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: [۱۸۰ - ۱۷۷] ورق‌
‏شناسه های افزوده : رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اآال‍ل‍ه‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

س‍ال‍ک‍ی‌، ب‍ه‍زاد، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : اس‍لام‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌

اص‍لاح‍ات‌ دی‍ن‍ی‌

اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ان‌

ن‍وگ‍رای‍ی‌

س‍ن‍ت‌ گ‍رای‍ی‌

اس‍لام‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ (ک‍ت‍اب‌)

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷ - وی‍راس‍ت‍ار

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ دق‍ی‍ق‌ ت‍ق‍اب‍ل‌ و م‍واج‍ه‍ه‌ اس‍لام‌ ب‍ا ام‍ر ف‍راگ‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ره‍ی‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍ددگ‍رای‍ی‌، س‍ن‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آن‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رن‍وع‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ت‍اب‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ م‍ی‍دان‍ی‌ و م‍ع‍اص‍ر آن‍ه‍ا اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍داق‍ه‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ق‍الات‌ م‍رب‍وطه‌ از ک‍ت‍اب‌، ج‍ه‍ت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و پ‍رداخ‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ آن‍ه‍ا در ق‍ال‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دلال‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ و ل‍ف‍ظی‌ م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ اس‍لام‌ درم‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رخ‍ی‌ م‍ق‍الات‌ آن‌ در م‍ق‍دم‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: س‍ه‌ ره‍ی‍اف‍ت‌ ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌، س‍ن‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ و اص‍لاح‌ گ‍رای‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در ره‍ی‍اف‍ت‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ را ارائ‍ه‌ م‍ی‌ده‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ن‌ ه‍رک‍دام‌ از آن‍ه‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ا م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ی‌ش‍ود ام‍ا ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ره‍ی‍اف‍ت‌، ره‍ی‍اف‍ت‌ اص‍لاح‌ گ‍رای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ک‍وش‍د ن‍س‍ب‍ت‌ دی‍ن‌ و دن‍ی‍ا و س‍ن‍ت‌ و ت‍ج‍دد را در ک‍ن‍ار ه‍م‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌ و ک‍ارآم‍د ارت‍ق‍اآ ب‍خ‍ش‍د

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۸۹۴
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۶۶۹۸
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : اس‍ک‍ن‍دری‌ وطن‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ردول‍ت‌ ه‍ای‌ ران‍ت‍ی‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌)پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ل‍ی‌اس‍ک‍ن‍دری‌ وطن‌ ن‍ژاداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‌ م‍وس‍وی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهري : ۲۲۰ ورق‌.: ج‍دول‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۰ - ۲۰۹ ورق‌
‏شناسه های افزوده : اب‍طح‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

م‍وس‍وی‌، طی‍ب‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ای‍ران‌

ن‍ف‍ت‌

ران‍ت‌ خ‍واری‌

ران‍ت‌

دول‍ت‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ر واق‍ع‌گ‍رای‍ان‍ه‌ و راه‍ک‍اری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در م‍ورد م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍وض‍وع‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ (ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌) اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از دغ‍دغ‍ه‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ دول‍ت‌ ران‍ت‍ی‍ر ای‍ران‌ م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍اری‍خ‌ و ت‍وص‍ی‍ف‌ ش‍واه‍د م‍وج‍ود، ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا اب‍زار ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ س‍ع‍ی‌ در ج‍م‍ع‌آوری‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اطی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌، رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رش‍د آگ‍اه‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ل‍ت‍ه‍ا را ب‍ه‌ ه‍م‌ ن‍زدی‍ک‌ م‍ی‌ک‍ن‍د، ف‍ش‍اری‌ از داخ‍ل‌ و درخ‍واس‍ت‍ه‍ای‍ی‌ از خ‍ارج‌ ب‍رای‌ م‍ردم‍ی‌ ک‍ردن‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ران‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر دول‍ت‌ وارد م‍ی‌ش‍ود، ک‍ه‌ دول‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اع‍م‍ال‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ در دول‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ دس‍ت‌ (خ‍واه‍د ی‍اف‍ت‌)

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۹۱۳۸
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۱۷۴۷۱
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ب‍ادی‍ن‌ ده‍ش‌، م‍ه‍رن‍وش‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍اپ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍رن‍وش‌ ب‍ادی‍ن‌ ده‍ش‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍ف‌ زاده‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍ب‍ی‍ب‌ ا.. اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهري : ۱۲۲ ورق‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۲۲ - ۱۱۵ ورق‌
‏شناسه های افزوده : س‍ی‍ف‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ا..، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

آف‍ری‍ق‍ا

اق‍ت‍ص‍اد

س‍ی‍اس‍ت‌

ف‍ره‍ن‍گ‌

دم‍وک‍راس‍ی‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍راق‍ت‍ص‍اد و س‍ی‍اس‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ آف‍ری‍ق‍ا (ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍ص‍وص‌ ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا) م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ اب‍ت‍دا چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و اب‍ع‍اد گ‍ون‍اگ‍ون‌ آن‌ ب‍ص‍ورت‌ وص‍ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ و س‍پ‍س‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍د و م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌ ب‍ص‍ورت‌ ت‍ب‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار م‍ی‍گ‍ی‍رد ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد و س‍ی‍اس‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ ق‍اره‌ آف‍ری‍ق‍ا ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا ت‍اث‍ی‍ر داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ام‍ا ق‍اره‌ آف‍ری‍ق‍ا ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍ا ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ م‍ح‍ت‍اج‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍اس‍ی‌ و ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ و رف‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ اس‍ت‌

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۱۳۵۴
‏پدیدآور : پ‍روی‍زی‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر رون‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]دان‍ش‍ج‍و ح‍س‍ن‌ پ‍روی‍زی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ع‍ی‍د ت‍ائ‍ب‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور داود آق‍ای‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۱
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏مشخصات ظاهري : ۱۲۳ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۱۲۳ - ۱۱۹
‏شناسه افزوده : ت‍ائ‍ب‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲ -، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

آق‍ای‍ی‌، داود، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌

ب‍ازاره‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌

اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

ن‍ظام‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

‏متن چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ق‍ش‌، ت‍اث‍ی‍ر و ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، و روش‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ م‍ی‌ب‍اش‍د در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د س‍وال‌ اس‍اس‍ی‌ م‍طرح‌ اس‍ت‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‍ی‌ در رون‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد دارن‍د؟ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر ن‍ظام‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ ب‍ا ک‍ار وی‍ژه‌ه‍ای‌ م‍زی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ک‍لان‌، ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ گ‍ردش‌ س‍رم‍ای‍ه‌، ای‍ج‍اد زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌، گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌، ت‍وان‍ائ‍ی‌ در اف‍زای‍ش‌ ح‍ج‍م‌ و ن‍رخ‌ س‍ود و ... ب‍اع‍ث‌ ت‍س‍ری‍ع‌ رون‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد ش‍ده‌ان‍د ک‍ه‌ پ‍س‌ از ی‍اف‍ت‍ن‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ ذی‍ل‌ ح‍اص‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍س‍ب‌ س‍ود ب‍ی‍ش‍ت‍ر ن‍ی‍از ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ود در ب‍ی‍رون‌ از م‍رزه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ م‍وطن‌ اص‍ل‍ی‌ خ‍ود دارن‍د. ب‍ر ای‍ن‌ اس‍اس‌ س‍ع‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍وان‍ع‌ م‍وج‍ود ب‍ر س‍ر راه‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ و م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌، گ‍ردش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ، ت‍ح‍رک‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار و ... داش‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ت‍س‍ری‍ع‌ رون‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍م‍ک‌ ک‍رده‌ان‍د
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۰۷

‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۲۶۳۸۹
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۲۶۷
‏پدیدآور : پوراصغری‌خمامی، سکینه.
‏عنوان و نام پديدآور : فرآیند جهانی شدن در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر سکینه پوراصغری‌خمامی ؛ استاد راهنما حبیب‌الله ابوالحسن‌شیرازی ؛ استاد مشاور عبدالله علوی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مطالعات منطقه‌ای.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات ظاهري : ز، ۳۶۴ ورق:‏‫مصور ( رنگی )، جدول، نقشه، نمودار.‬
‏يادداشت کلی : چکیده.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۳۵۵ - ۳۶۴.
‏شناسه افزوده : ابوالحسن‌شیرازی، حبیب‌الله، استاد راهنما.

علوی، عبدالله، استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی شدن

ج‍غ‍راف‍ی‍ا

اوضاع سیاسی

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

‏توصیفگر : جمهوری اسلامی ایران.

آسیای مرکزی.

‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش ارایه تصویری از فرآیند جهانی شدن، اثرات آن بر کشورهای منطقه آسیای مرکزی، شناخت بازتاب آن بر جمهوری اسلامی ایران به ویژه از جهت اقتصادی و بالاخره پیش بینی روابط آتی و سیاستهای کاربردی در روابط ایران با منطقه است. برای این منظور ضمن بررسی تئوریک فرآیند جهانی شدن، وضع موجود پنج کشور آسیای مرکزی از نظر جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عوامل تاثیرگذار خارجی در روابط دوجانبه و چندجانبه بررسی گردیده است و پیامدهای جهانی شدن در قالب سناریوهایی بر منطقه و بازتاب آن ایران تشریح شده است. روش پژوهش توصیفی، تاریخی و تطبیقی با تکیه بر جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از منابع داخلی و خارجی به روش کتابخانه ای است. ابزار اندازه گیری : نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم از کتابها و نشریات داخلی و خارجی، جمع آوری آمار و اطلاعات از سازمانهای منطقه ای و بین المللی و ارایه آنها در قالب جداول، نمودار و نقشه و بررسی تحلیلی و تطبیقی آنها و ارایه سناریوها است. طرح پژوهش : قانونمندیها و پیامدهای غیر قابل اجتناب جهانی شدن بر کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آسیای مرکزی سبب گردیده که آنان به لحاظ اقتصادی توان لازم را برای همراهی با فرآیند جهانی شدن نداشته باشند. لذا جامعه بین المللی بر تقویت توان انرژی و حمل و نقل منطقه تاکید نموده است. از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه ها دارای توانمندیهایی است در رقابت با منطقه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد، تغییر ساختار اقتصادی آسیای مرکزی در کوتاه مدت برای همراهی با فرآیند جهانی شدن ممکن نیست. از سویی اجرای طرحهایی برای بهره برداری از منابع انرژی و موقعیت ارتباطی منطقه با حمایت رقبای اقتصادی و سیاسی ایران - با توجه به این که ایران دارای مزیتهایی در زمینه های فوق است، تقابل با منطقه را محتمل می سازد. لذا بنا بر موقعیت استراتژیک ایران بین آسیای مرکزی - خزر و خلیج فارس، تشکیل گروه بندیهای جدید منطقه ای با محوریت ایران می تواند زمینه ساز تشریک مساعی و مهار کننده تقابلهیا احتمالی باشد.‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۲۶۷.

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۳۷۰۵
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۷۰۱۶
‏پدیدآور : تیموری٬ رحیم
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات جهانی شدن بر اجتماعات روستایی شهرستان کرمانشاه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/توسط سیدرحیم تیموری ؛ استاد راهنما عبدالحمید پاپ‌زن
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : توسعه روستایی‬
‏محل اخذ مدرک : کرمانشاه
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه رازی. دانشکده کشاورزی
‏مشخصات ظاهري : ‏‫‏VII‏٬ [ ۱۲۷ ] ورق‬:جدول٬ نمودار
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۲۱ - ۱۲۶
‏شناسه افزوده : پاپ‌زن٬ عبدالحمید٬ استاد راهنما
‏توصیفگر : جهانی شدن

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ روس‍ت‍ای‍ی‌

ت‍ض‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

اج‍ت‍م‍اع‌

م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

روس‍ت‍ا ه‍ا[۱]

‏توصیفگر : ایران

کرمانشاه

کرمانشاهان

‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش بررسی اثرات جهانی شدن بر اجتماعات روستایی شهر کرمانشاه می باشد روش تحقیق همبستگی است جامعه آماری این مطالعه٬ از میان بیش از ۷۰۰ روستای شهرستان کرمانشاه انتخاب شده و گردآوری داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون٬ نشان می دهد که پیشرفت اجتماعات روستایی به عنوان متغیر وابسته ی پژوهش متاثر از٬ اثرات اقتصادی و فرهگی جهانی شدن است. اثرات اقتصادی جهانی شدن شامل صنعتی شدن کشاورزی٬ گسترش نابرابری٬ تغییر در الگوی اشتغال و بازساخت اقتصادی و اثرات فرهنگی جهانی شدن شامل تغییر نقش دولت- ملت٬ نقش رسانه ها٬ عام گرایی فرهنگی و خاص گرایی فرهنگی است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهای مستقل فوق و متغیر وابسته ی پژوهش٬ همبستگی معنی داری وجود دارد.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۶۹۰
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۹۰۸۴
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ج‍ه‍ان‌ پ‍رر، طاه‍ره‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ض‍رورت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‌ واح‍د در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر طاه‍ره‌ ج‍ه‍ان‌ پ‍رور؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍س‍گ‍ر ن‍وری‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهري : ۱۷۹، [۴] ورق‌.: ج‍دول‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۷۹ - ۱۷۶ ورق‌
‏شناسه های افزوده : م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ن‍وری‌، ع‍س‍گ‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا

ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌ درای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ و ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍رورت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‌ واح‍د م‍ی‌ب‍اش‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ و ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ (در ق‍ال‍ب‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌) و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: درای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ و دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ دول‌ اس‍لام‍ی‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ب‍رداش‍ت‌ ه‍ای‌ آن‍ان‌ از ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: اک‍ث‍ری‍ت‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ات‍ف‍اق‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ض‍رورت‌ ای‍ج‍اد خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ب‍دلای‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ س‍رع‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ اخ‍ب‍ار و ق‍درت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ا ای‍ج‍اد خ‍ب‍رگ‍زاری‌ واح‍د ت‍وس‍ط ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ م‍واف‍ق‍ن‍د

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۲۵۷۸
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۱۱۷
‏پدیدآور : حاجیان‌پاشا‌کلائی، فرشاد.
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی‌شدن و تأثیرات پیامدهای آن برجهان سوم[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش فرضاد حاجیان‌پاشاکلائی ؛ استاد راهنما احمد پیشه‌ور ؛ استاد مشاور مجید ارائی‌نژاد.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : جامعه‌شناسی.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۵.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی.
‏مشخصات ظاهري : ۲۰۶ ورق.
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۲۰۷- ۲۰۸.
‏شناسه افزوده : پیشه‌ور، احمد، استاد راهنما.

ارائی‌نژاد، مجید، استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی شدن

اوضاع سیاسی

اوض‍اع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

‏توصیفگر : کشورهای در حال توسعه.

کشورهای توسعه‌یافته.

‏متن چکيده : هدف پژ\وهش بررسی تأثیرات جهانی شدن بر کشورهای جهان سوم در ابعاد اقتصادی فرهنگی و سیاسی و مخالفان و موافقان و سازماندهنگان جهانی شدن می باشد. در روش نمونه گیری اصولا همه کشورهای جهان سوم را شامل شده است و ره صورت نمونه تعدادی از کشورها آورده شده است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و کیفی و توصیفی می باشد که با توجه به اسناد، کتب و اینترنت و فیش برداری انجام پذیرفت. ابزار اندازه گیری اسناد، کتب، مقالات، روزنامه ها و فصل نامه ها و اینترنت می باشد. طرح پژوهش به صورت کیفی و توصیفی است و پاسخ به سوالات مطرح شده در زمینه جهانی شدن و تاثیرات آن در جهان سوم می باشد. نتایج نشان می دهد جهانی شدن به صورتهای مختلفی در جریان است که از آن به پروژه، پروسه و گاهی فرآیند برداشت می شود و تاثیرات مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بر جوامع به جای گذاشته است و اصولا منافع کشورهای ثروتمند را به ارمغان آورده هر چند اندک ثروت هم به جهان سوم رسیده است و لذا می بایست بین جهانی شدن و جهانی سازی تفاوت گذاشت و با برنامه ای مدو ن وعقلانی با آن برخورد نمود.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۱۱۷.

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۵۴۱۷
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۵۵۲
‏پدیدآور : حاجی‌حسینی٬ رضا.
‏عنوان و نام پديدآور : تأثیر جهانی شدن ارتباطات الکترونیک بر فرهنگ سیاسی کشورهای در حال توسعه با نمونه جمهوری اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر رضا حاجی‌حسینی ؛ استاد راهنما محمدرحیم عیوضی ؛ استاد مشاور محمد سلطانی‌فر.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده علوم سیاسی.
‏مشخصات ظاهري : ۲۸۵ ورق:جدول٬ نمودار.
‏يادداشت کلی : چکیده.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۲۷۱ - ۲۸۵.
‏شناسه افزوده : عیوضی٬ محمدرحیم٬ استاد راهنما.

سلطانی‌فر٬ محمد٬ استاد مشاور.

‏توصیفگر : کشورهای در حال توسعه.

ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ارتباطات.

جهانی شدن.

فناوری اطلاعات و ارتباطات

‏توصیفگر : ایران.
‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن ارتباطات الکترونیک بر فرهنگ سیاسی کشورهای در حال توسعه با نمونه جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش نمونه گیری : کتابخانه ای. ابزار اندازه گیری بر اساس تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری در میدان مطالعه با انتخاب یک نمونه ۳۰۰ نفری در شهر تهران از افراد بالای ۱۴ سال می باشد. نتیجه اینکه رسانه های الکترونیک به ویژه اینترنت و ماهواره٬ به علت اختصاص بیشترین حجم از فعالیت خود به خبر٬ فیلم و موسیقی٬ همچون دیگر وسایل ارتباط جمعی می توانند به عنوان نهادی از جامعه مدنی٬ جایگاه نسبی خود را در روند همگون سازی فرهنگی٬ با همگرا ساختن ذائقه و ترجیحات فرهنگی در بینندگان داشته باشند. پدیده ای که در بطن خود برای جامعه ایرانی نوعی تحول فرهنگی به دنبال داشته است وضعیتی که بیانگر افزایش امکان انتخاب در راه و رسم زندگی و الگوی مصرف در حوزه سیاست است.‬‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۵۵۲.

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۳۶۳۷
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۲۲۰۳
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ح‍س‍ن‍ل‍و، م‍خ‍ت‍ار
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ج‍ن‍وب‌ در ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌‎Saarc‬[س‍ارک‌]،‎Asean‬[آ. س‍ه‌. ان‌]،‎ECO‬[اک‍و]پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍خ‍ت‍ار ح‍س‍ن‍ل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ج‍ی‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور داود آق‍ای‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهري : [۳۷۲] ورق‌.: ج‍دول‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۷۰ - ۳۵۳ ورق‌
‏شناسه های افزوده : م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

آق‍ای‍ی‌، داود، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌

اق‍ت‍ص‍اد

س‍ی‍اس‍ت‌

ف‍ره‍ن‍گ‌

ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

وح‍دت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌

ای‍ران‌

اک‍و

آ. س‍ه‌. آن‌

۱۱. س‍ارک‌

۱۲. س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌

‏چکيده : در ای‍ن‌ پ‍روژه‌ ن‍ق‍ش‌ و ت‍وان‍ائ‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ج‍ن‍وب‌ در ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در دو ب‍خ‍ش‌ ک‍ل‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ اول‌ ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد و م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‌ س‍ی‍وم‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍رائ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌‎ECO, ASEAN, SAARC‬ ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ رون‍د رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ب‍ه‌ ص‍ورت‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ن‍اپ‍ذی‍ر ادام‍ه‌ خ‍واه‍د داش‍ت‌ و ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ خ‍ود ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ح‍ولات‌ ج‍دی‍دی‌ در ع‍رص‍ه‌ ن‍ظام‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ پ‍دی‍د خ‍واه‍د آورد ک‍ه‌ ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ب‍رای‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از ک‍ش‍وره‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ف‍رص‍ت‌ و ب‍رای‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ه‍دی‍د ن‍م‍ای‍ان‌ گ‍ش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و م‍ن‍طق‍ه‌گ‍رائ‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در ک‍اه‍ش‌ ع‍وارض‌ و اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‌ ک‍ش‍وره‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍ی‍رد (ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ن‍وب‌).

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۳۰۴۲
‏پدیدآور : ح‍ق‌ ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ح‍س‍ن‌ ح‍ق‌ ب‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اب‍طح‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ی‍وض‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۱
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏مشخصات ظاهري : ب‌، ه‍ش‍ت‌، ۲۱۰ ورق‌
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۲۰۴ - ۲۰۰

واژه‌ن‍ام‍ه‌

‏شناسه افزوده : اب‍طح‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ع‍ی‍وض‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

س‍ی‍اس‍ت‌

ای‍ران‌

س‍اخ‍ت‍ار ح‍ک‍وم‍ت‌

ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

‏متن چکيده : ت‍ص‍وی‍ر واق‍ع‍گ‍رای‍ان‍ه‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در م‍ورد م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍وض‍وع‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ (ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌) ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از دغ‍دغ‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍لان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍رار دارد روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ظی‍ر وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اطی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌، رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و پ‍ل‍ورال‍ی‍س‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ رش‍د آگ‍اه‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍وده‌ه‍ا را ب‍ه‌ ه‍م‌ ن‍زدی‍ک‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ف‍ش‍اری‌ از پ‍ای‍ی‍ن‌ و درخ‍واس‍ت‍ی‌ از ج‍وام‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ردم‍ی‌ ک‍ردن‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ وج‍ود دارد. ک‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ س‍الاری‌ دس‍ت‌ ی‍اب‍د. (خ‍واه‍د ی‍اف‍ت‌).
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۸۴۸

‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۴-۲۴۴۶۶‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۹۶۴
‏پدیدآور : خمیسی‌زاده، مهران
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫موانع ساختاری روند جهانی شدن سازمان تجارت جهانی ( مطالعه موردی ایران ) ‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مهران خمیسی‌زاده ؛ استاد راهنما داود آقایی ؛ استاد مشاور سیعد تائب
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. تهران مرکزی. دانشکده علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ۱۸۵ ورق:جدول
‏يادداشت کلی : چکیده
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۷۸- ۱۸۵
‏شناسه افزوده : آقایی، داود، استاد راهنما

تائب، سعید، استادمشاور

‏توصیفگر : سازمانی جهانی تجارت

World Trade organization

‏توصیفگر : جهانی شدن

م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ک‍ش‍ور ه‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

‏توصیفگر : ایران
‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش بررسی علل وموانع ساختاری کشورهای جهان سوم و بطور موردی موانع ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. ابزار اندازه گیری از روشهای کتابخانه ای و علی مقایسه ای و مطالعه موردی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری استفاده از اسناد تاریخی و داده های آماری است. طرح پژوهش با توجه به تغییراتی که در روابط بین الملل صورت گرفته، تمامی واحدها به یکدیگر وابسته شده و نسبت به یکدیگر آسیب پذیر شده اند ‬از این جهت واحدها جهت تامین منافع ملی خود یابد به روابط متقابل بادیگر واحدها بپردازند و از راه مذاکر ه و چانه زنی به این مهم دست یابند. یکی از شبکه های جهانی جهت تحقیق این امر سازمان تجارت جهانی می باشد که در نهایت امر برای کشورهای در پیوستن به این سازمان گریزی وجود ندارد ولی برخی کشورها با مشکلات و موانعی روبرو هستند. نتیجه کیری : کشورهای جهان سوم از یک طرف بعلت ساختار اقتصادیشان عملا در پیوستن به WTO دجارمشکل می شوند و از طرف دیگر فشارهای آمریکا و اقدامات یکجانبه این کشور و همچنین نواقص و نارساییهای که در بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وجود دارد برای پیوستن به کشورهابه سازمان تجارت جهانی مشکل ایجاد می کند. در مورد ایران این نتیجه بدست آمد که ج. ا. ایران در پیوستن به WTO دارای مشکلات ساختاری، سیاسی، اقتصادی و حقوقی می باشد که جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی این موانع باید رفع شود.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۶۸۱
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۸۰۱۱
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : خ‍ی‍ش‍اده‌، م‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اث‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ (ای‍رن‍ا، ای‍س‍ن‍ا و واح‍د م‍رک‍زی‌ خ‍ب‍ر) از دی‍دگ‍اه‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌، دس‍ت‌ ان‍درک‍اران‌ و ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ارت‍ب‍اطات‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ری‍م‌ خ‍ی‍ش‍اده‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ک‍ی‍ا؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهري : [۲۳۰] ورق‌.: ج‍دول‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۲ - ۲۱۹ ورق‌
‏شناسه های افزوده : ک‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ای‍ران‌

خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌

ک‍ارک‍ن‍ان‌ ارت‍ب‍اطات‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اث‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ (ای‍رن‍ا، ای‍س‍ن‍ا و واح‍د م‍رک‍زی‌ خ‍ب‍ر) از دی‍دگ‍اه‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌، دس‍ت‌ ان‍درک‍اران‌ و ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ارت‍ب‍اطات‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍وک‍ران‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د در ع‍رص‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ ان‍درک‍اران‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا ک‍م‍ک‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ای‍ت‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اخ‍ب‍ار اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. س‍رع‍ت‌ در ج‍م‍ع‌ آوری‌ م‍ق‍الات‌ و اخ‍ب‍ار ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ دل‍ی‍ل‌ رواج‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اران‌ اس‍ت‌. ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ ت‍اک‍ی‍دی‌ م‍طال‍ب‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا م‍ی‌ب‍اش‍د

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۵۳۴۹۷
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۷۹۸
‏پدیدآور : ذوقی‌گهر٬ شهناز.
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی‌شدن و سازمان ملل متحد[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر شهناز ذوقی‌گهر ؛ استاد راهنما محمود دهقان ؛ استاد مشاور علیرضا سنجابی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۳.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده علوم سیاسی.
‏مشخصات ظاهري : ۱۶۹ ورق.
‏يادداشت کلی : چکیده.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۶۳ - ۱۶۹.
‏شناسه افزوده : دهقان٬ محمود٬ استاد راهنما.

سنجابی٬ علیرضا٬ استاد مشاور.

‏توصیفگر : سازمان ملل متحد شورای امنیت.

U.N Security Council.

‏توصیفگر : جهانی شدن

راهبردها

واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱.

ایالات متحده.

رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

‏متن چکيده : ‏‫از آنجائیکه جهانی شدن به عنوان فرایند پیچیده ای است که به موجب آن همه عرصه های اقتصادی٬ سیاسی٬ فرهنگی و غیره را متاثر کرده و فرصت ها و مشکلاتی را با خود آورده است لذا نقش نهادهای بین المللی در این پروسه از اهمیت بیشتری برخوردار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی با استفاده از مطالب کتابخانه ای و مطالب روزآمد می باشد. با توجه به روش پژوهشی به کار رفته شده بخشی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بخشی نیز به صورت داده های آماری است. بعد از فروپاشی شوروی نظریات مبتنی بر نظام دو قطبی به هم ریخت و رئیس جمهور امریکا در سال ۱۹۹۱ در کنگره با اشاره به ائتلاف تحت رهبری امریکا علیه عراق نظم نوین جهانی مورد نظ خود را اعلام کرد اما کشورهای قدرتمند اروپایی ضمن مخالفت با این ادعا معتقد بودند هر تصمیمی باید در قالب سازمان ملل اتخاذ شود. نتایج نشان می دهد که در روند تحولات بین المللی دامنه فعالیت های سازمان ملل همچنان حول محورهای حفظ صلح٬ توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی خواهد بود علاوه بر این فرایند بین المللی شدن باعث خواهد شد کالا٬ خدمات و سرمایه به شدت از مرزهای ملی گذشته و تحولاتی را در داخل دولت های مستقل بوجود آورد لذا سازمان ملل باید دوباره تعریف شود . ‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۷۹۸.

‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۳۸۸۰۵
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۶۵۴
‏پدیدآور : رحیم‌زاده، لعیا.
‏عنوان و نام پديدآور : تبیین و ارزیابی نهضت جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف و محتوای تعلیم و تربیت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر لعیا رحیم‌زاده ؛ استاد راهنما مهدی سجادی ؛ استاد مشاور عمار افروغ.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ): تعلیم و تربیت اسلامی.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۷۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
‏مشخصات ظاهري : ‏‫[ ۱۷۳ ] ورق‬
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۶۶- ۱۷۳.
‏شناسه افزوده : سجادی،مهدی، استاد راهنما.

افروغ، عماد، استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی شدن

آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ +

ه‍دف‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش : طبق تعلیم و تربیت هر نظامی، می توان تفاوت میان انسان معمولی و انسان فرهیخته را تعریف کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات نهضت جهانی شدن بر تعلیم و تربیت و بررسی تاثیر پذیر اهداف و محتوای تعلیم و تربیت از روند جهانی شدن است. روش پژوهش : به شیوه کتابخانه ای و توصیفی - استنباطی است که به طریق گردآوری منابع، فیش برداری موضوعی، دسته بندی فیش ها، توصیف داده ها، تدوین و استنتاج می باشد. نتایج نشان داد که فرهنگ با ابزار تعلیم و تربیت باید بتواند خود را برای نسلهای بعدی ذخیره کند تا از بین نرود و این بستگی به نظام ارتباطی آن دارد. بنابراین به هنگام برخورد با نهضت جهانی شدن باید سیاستی اتخاذ شود که به بهترین وجه هم زیبایهای فرهنگ را حفظ کند و هم دریافت معلومات را گسترش دهد و بهترین شیوه برای اجرای این سیاست سلاح تعلیم و تربیت است.‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۶۵۴

‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۹۶۲۰
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۷۹۶
‏پدیدآور : رزاقی٬ افشین
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن در روند اصلاحات و توسعه سیاسی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش افشین رزاقی ؛ استاد راهنما وحید عقیلی ؛ استاد مشاور صادق زیباکلام
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : تحقیق در ارتباطات اجتماعی‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۱
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
‏مشخصات ظاهري : ‏‫[ ۱۸۹ ] ورق‬:جدول٬ نمودار
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۸۸
‏شناسه افزوده : عقیلی٬ وحید٬ استاد راهنما

زیباکلام٬ صادق٬ استاد مشاور

‏توصیفگر : اص‍لاح‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌

جهانی شدن

ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

‏توصیفگر : ایران
‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش شناسایی عوامل و جنبه های پیشرفت در توسعه سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کشور ایران از زمان اصلاحات سیاسی در سال ۱۳۷۶ متاثر از پیشروی پدیده جهانی شدن است. روش نمونه گیری : جامعه آماری این بررسی شامل اساتید دانشگاه تحصیلات عالیه و مرتبط با موضوع است و براساس طبقه بندی رتبه ای ( تحصیلاتی ) و نمونه گیری تصادفی بوده است. ورش پژوهش این بررسی با تکیه بر روش کتابخانه ای و تکنیک پرسش نامه ای ‏Survey‏ بوده است و نظرات و دیدگاههای پاسخگویان به سوالات با روش S.P.S.S‏ استخراج و کدبندی شده است. ابزار اندازه گیری این بررسی شامل پاسخهای داده شده به سوالات پرسش نامه از سوی نمونه ها می باشد. طرح پژوهش از آنجایی که پدیده جهانی شدن بستری مناسب را برای اصلاحات و توسعه سیاسی در ایران ایفا می نماید جهت شناسایی جنبه های گوناگون متاثر از پدیده جهانی شدن در ایران این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری : نتیجه نهایی آن است که پدیده جهانی شدن در کلیه جنبه ها اعم از سیاسی٬ فرهنگی٬ اقتصادی و اجتماعی ایران تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء سطح آگاهی و بینش افکار عمومی مردم و توجه بیشتر به سرنوشت سیاسی و شرکت در همه پرسی ها و گسترش احزاب سیاسی می گردد.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۱۳۷۰
‏پدیدآور : زارع‌، ع‍ب‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ زارع‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ص‍ادق‌ زی‍ب‍ا ک‍لام‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍اص‍ی‍ر اق‍ب‍ال‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
‏مشخصات ظاهري : ۱۷۸، ۴ ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏يادداشت کلی : گ‍رای‍ش‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ارت‍ب‍اطات‌
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۱۷۸ - ۱۷۵
‏شناسه افزوده : زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

اق‍ب‍ال‍ی‌، ن‍اص‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : روزن‍ام‍ه‌ه‍ا

╩ی‌[╩ن‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اران‌

ت‍ه‍ران‌

ارت‍ب‍اطات‌

‏متن چکيده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍اث‍ی‍ر ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍د ب‍ر روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‌ ت‍ع‍داد ۱۰۰ ن‍ف‍ر از روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ اع‍م‌ از زن‌ و م‍رد ب‍ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ و ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ان‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ در ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظری‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ارت‍ب‍اطات‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ب‍ر روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ه‌ روزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ اس‍اس‍ی‌ از ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ارت‍ب‍اطات‌ ن‍پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‍ی‌، ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ رخ‌ داده‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍س‍ای‍ل‌ ظاه‍ری‌ و ف‍رم‌ روزن‍ام‍ه‌ه‍ا ب‍وده‌ ول‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ و زی‍رب‍ن‍ای‍ی‌ را ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌

‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۸۶

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۳۲۵۶
‏پدیدآور : زاه‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍وی‍ژه‌ ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍ی‌ از س‍ع‍ی‍د زاه‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ام‍ج‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور ان‍ص‍اری‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۱
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏مشخصات ظاهري : ذ، ۱۲۱ ورق‌
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۱۲۱ - ۱۱۳
‏شناسه افزوده : ام‍ج‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ان‍ص‍اری‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

ای‍ران‌

ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

‏متن چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍وی‍ژه‌ ای‍ران‌ و راه‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ پ‍ی‍ام‍د م‍زب‍ور اس‍ت‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ف‍رای‍ن‍دی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا س‍رع‍ت‌ در ح‍ال‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ اس‍ت‌،. ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اروپ‍ای‍ی‌ از آن‌ در ج‍ه‍ت‌ م‍ن‍اف‍ع‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ خ‍ود ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍ن‍د ام‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍وی‍ژه‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ن‍ف‍ت‌ و در ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا ب‍وی‍ژه‌ ک‍ش‍ورم‍ان‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍وس‍ع‍ه‌ای‌ خ‍ود، ن‍ی‍از ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍دی‌ ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د و ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ ب‍ر آن‍را دارن‍د، و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ ب‍ای‍د در س‍طوح‌ داخ‍ل‍ی‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ لازم‌ را ب‍ع‍م‍ل‌ آورن‍د، در غ‍ی‍ر ای‍ن‍ص‍ورت‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‍ی‌ را م‍ت‍ح‍م‍ل‌ خ‍واه‍ن‍د ش‍د.
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۸۳۴

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۸۱۲۱۳
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۹۰۱۶
‏پدیدآور : سمیعی، لقمان
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫جهانی شدن و تأثیر آن بر وضعیت کردهای ترکیه و عراق ( ۲۰۰۵ - ۱۹۹۰ ) ‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر لقمان سمیعی ؛ استاد راهنما بابک نادرپور ؛ استاد مشاور جعفر قامت
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین المللی‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ‏‫[ ه ] ، ۱۶۰ ورق‬:جدول
‏يادداشت کلی : چکیده
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۵۴- ۱۶۰
‏شناسه افزوده : نادرپور، بابک، استاد راهنما

قامت، جعفر، استاد مشاور

‏توصیفگر : جهانی شدن

ک‍رد ه‍ا

روابط بین الملل ۲۰۰۵ - ۱۹۹۰

‏توصیفگر : ترکیه

عراق

‏متن چکيده : ‏‫با توجه به اهمیت یافتن پدیده های جهانی شدن طی دهه آخر سده بیستم و اوایل هزاره سوم میلادی و تاثیر آن بر وضعیت کردها در ترکیه و عراق که در همسایگی مرزهای ایران قرار دارند. و به منظور اسیب شناسی آن بر دولت جمهوری اسلامی ایراین نیاز به چنین پژوهش لازم به نظر می آید هدف نهایی پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن بر وضعیت کردهای ترکیه و عراق می باشد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در طرح پژوهش با درنظر گرفتن فرایند جهانی شدن همچون مهمترین پدیده مورد بحث طی ۱۵ ساله اخیر و عامل تحول بخش در سطح سیاست داخلی دولت ها و روابط بین المللی به تاثیرات این پدیده بر وضعیت کردها در دو کشور ترکیه و عراق در این فاصله زمانی پرداخته می شود. نتیجه کلی نشان می دهد فرایند جهانی شدن بوجود آورنده ناسیونالیسم قومی و رشد تحریکات قومی کردها در دو کشور ترکیه و عراق نمی باشد، بلکه جهانی شدن همچون کاتالیز وری برای تقویت هویت خواهی کردها بوده است. لذا جهانی شدن از طریق محدودیت حاکمیت دولت - ملتها و رشد ارتباطات جمعی فضای مناسبی را برای کردها جهت تلاش در به رسمیت شناختن حقوق قومی آنها ایجاد نموده است.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۷۴۸
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۶۱۹۲
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : س‍واد ک‍وه‍ی‌ م‍وگ‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازس‍ازی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ در ع‍رص‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍واد ک‍وه‍ی‌ م‍وگ‍وئ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهري : ش‍ش‌، ۲۲۲ ورق‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۲ - ۲۰۶ ورق‌
‏شناسه های افزوده : ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، اح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌

ای‍ران‌

ف‍ره‍ن‍گ‌

ن‍وس‍ازی‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ازس‍ازی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ در ع‍رص‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ارائ‍ه‌ ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار در ف‍رض‍ی‍ات‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود ب‍اش‍د، اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ی‍دان‍ی‌؛ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ دس‍ت‌ اول‌ و دوم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ات‌ اس‍ات‍ی‍د در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وض‍وع‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ ارت‍ب‍اطی‌ و اطلاع‍ات‍ی‌ م‍وج‍ب‌ ش‍ده‌ م‍رزه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍م‍رن‍گ‌ ش‍ود و چ‍ال‍ش‌ ه‍ائ‍ی‌ ف‍راروی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: در ع‍رص‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ا چ‍ال‍ش‌ ه‍ائ‍ی‌ روب‍رو م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ج‍وام‍ع‌ و اف‍راد در واک‍ن‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ح‍ران‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ای‍ن‌ چ‍ال‍ش‌ ه‍ا ب‍ه‌ ب‍ازس‍ازی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍وی‍ش‌ م‍ب‍ادرت‌ م‍ی‌ورزن‍د

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۳۱۵۳۹
‏پدیدآور : ش‍اه‍ق‍ل‍ی‌، س‍اع‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ اق‍ت‍ص‍اد و آث‍ار و ت‍ب‍ع‍ات‌ آن‌ ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ (اوپ‍ک‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ی‍ژوه‍ش‍گ‍ر س‍اع‍د ش‍اه‍ق‍ل‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درض‍ا ده‍ش‍ی‍ری‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏مشخصات ظاهري : ح‌، ۷۴۲ ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۴۲ - ۷۲۸
‏شناسه افزوده : اب‍طح‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ده‍ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

اق‍ت‍ص‍اد

ک‍ش‍وره‍ای‌ ص‍ادرک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌

ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ف‍ت‌

ب‍ازاره‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اوپ‍ک‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

‏متن چکيده : چ‍ک‍ی‍ده‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رون‍ده‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ ع‍ض‍و اوپ‍ک‌.ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ ع‍ض‍و اوپ‍ک‌ اس‍ت‌.ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ک‍ل‌ ب‍ا روش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ - م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ دی‍گ‍ر از روش‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر از ج‍م‍ل‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، روش‌ آم‍اری‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ و آم‍ار و ارق‍ام‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍داول‌ و ن‍م‍وداره‍ای‌ خ‍طی‌ - س‍ت‍ون‍ی‌ - دای‍ره‌ای‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ رون‍د ک‍ن‍ون‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد" ن‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا ف‍رص‍ت‍ی‌ را در اخ‍ت‍ی‍ار ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ (غ‍ی‍ر ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌) ک‍ه‌ از زی‍ر س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رخ‍وردار ن‍م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د، ق‍رار ن‍م‍ی‌ده‍ن‍د، ب‍ل‍ک‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد آن‍ه‍ا را ب‍ه‌ چ‍ال‍ش‌ خ‍واه‍د ک‍ش‍ی‍د


‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۹۱۰۶
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۹۱۱۱
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ادل‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر دم‍وک‍راس‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در رب‍ع‌ آخ‍ر ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍گ‍اه‍ی‌ م‍وردی‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ادل‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ق‍ص‍ودی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهري : [۲۴۲] ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏يادداشت کلی : گ‍رای‍ش‌: م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: [۲۴۲ - ۲۳۹] ورق‌
‏شناسه های افزوده : ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

دم‍وک‍راس‍ی‌

ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

ای‍ران‌

ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

ق‍رن‌ م‌ ۲۰

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر دم‍وک‍راس‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ب‍زرگ‌ ش‍دن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ در ب‍راب‍ر ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍ت‌ در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ام‌ الاخ‍ت‍ی‍ار ت‍ج‍اری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ورد پ‍رس‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍ودن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ (۳۸ ن‍ف‍ر از ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ف‍ع‍ال‌ درای‍ن‌ م‍رک‍ز) ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ام‍د و س‍رش‍م‍اری‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ا ره‍ی‍اف‍ت‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و روش‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ از ن‍وع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‍ی‌ و م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر در دو س‍طح‌ م‍ورد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. اب‍ت‍دا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ اول‍ی‍ه‌، اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ ش‍د و س‍پ‍س‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ب‍ا طی‍ف‌ ل‍ی‍ک‍رت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ آن‌ ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ورد آزم‍ون‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: پ‍س‌ از آزم‍ون‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در رب‍ع‌ آخ‍ر ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ م‍وردی‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ن‍ظری‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، اش‍م‍ی‍ت‍ر، ه‍اب‍رم‍اس‌، ک‍اس‍ت‍ل‍ز و دی‍گ‍ران‌ و ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍رک‍ز ت‍ام‌ الاخ‍ت‍ی‍ار ت‍ج‍اری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ف‍رض‍ی‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۵۹۳۸
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۲۸۵
‏پدیدآور : شیرزادنشلی، حمیدرضا
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی شدن و قدرت سیاسی اقتصادی دولتها[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حیمدرضا شیرزادنشلی ؛ استاد راهنما عبدالله علوی ؛ استاد مشاور داوود هرمیداس‌باوند
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۳
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز. دانشکده علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ۱۴۱ ورق
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏يادداشت عنوانهاي مرتبط : عنوان دیگر : جهانی شدن و قدرت سیاسی، اقتصادی دولتها بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۳۷ - ۱۴۱
‏شناسه افزوده : علوی، عبدالله، استاد راهنما

باوند، داوود هرمیداس، استاد مشاور

‏توصیفگر : جهانی شدن

ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌

رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

ق‍درت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

دول‍ت‌

واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

‏متن چکيده : تجزیه و تحلیل نظام بین المللی که جهانی شدن سبب افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی همه دولتها می شود یا آرزوی دیگر سبب افزایش قدرت دولتهای شمال و کاهش قدرت دولتهای جنوب می شود. پژوهش مورد نظر بر مبنای یک مقدمه و و پنج فصل در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن از بالا سبب افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی دولتهای شمال و از سویی دیگر سبب کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی دولتهای جنوب می شود.

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۹۳۳۹
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۸۹۰۱
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ص‍ی‍ادی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ص‍ی‍ادی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‍ان‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهري : [۱۱۷] ورق‌.: ج‍دول‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۱۷ - ۱۱۵ ورق‌
‏شناسه های افزوده : ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

م‍رت‍ض‍وی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

ف‍ره‍ن‍گ‌

ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ذی‍ری‌

ای‍ران‌

‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ و م‍ح‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‍رو اث‍رگ‍ذاری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ب‍ه‌ ت‍ه‍دی‍ده‍ا و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و آن‌ را م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ژوه‍ش‌ در ۵ ف‍ص‍ل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌. ف‍ص‍ل‌ اول‌: ک‍ل‍ی‍ات‌. ف‍ص‍ل‌ دوم‌: پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ م‍وض‍وع‌. ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌: س‍ن‍ت‌ زدای‍ی‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌. ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌: خ‍لاص‍ه‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ آورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍اره‌ای‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍ت‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ را از ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍ذف‌ و ی‍ا ت‍ع‍دی‍ل‌ ن‍م‍وده‌، ع‍ن‍اص‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رخ‍اس‍ت‍ه‌ از اق‍ت‍ص‍اد و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍رت‍ر را ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۱۶۰۳
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۵۷۴
‏پدیدآور : علی‌پوریان٬ اکبر.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫حمایت‌گرایی و رقابت‌گرایی در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر کشورهای حوزه جنوب (‬ مورد ایران )[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر اکبر علی‌پوریان ؛ استاد راهنما داوود آقایی ؛ استاد مشاور احمد ساعی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده علوم سیاسی.
‏مشخصات ظاهري : ۲۴۴ ورق:جدول٬ نمودار.
‏يادداشت کلی : چکیده.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۲۰۳ - ۲۰۷.
‏شناسه افزوده : آقایی٬ داوود٬ استاد راهنما.

ساعی٬ احمد٬ استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی شدن

ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]

رق‍اب‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

‏‫حمایت گرایی (س)‬

راه‍ب‍رد ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

‏توصیفگر : ایران.
‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش ارزیابی میزان تاثیر حمایت گرایی و رقابت گرایی بر توسعه اقتصادی کشورهای حوزه جنوب ( مورد ایران ) و ارائه راهکار در خصوص چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای جنوب ( مورد ایران ) در عصر جهانی شدن می باشد. این پژوهش توصیفی - تحلیلی مقایسه ای بوده که به روش کتابخانه ای - تحلیل محتوایی - انجام شده است. پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی بر همه کشورها تاثیر دارد. حال با عنایت به الزام ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی دولتهای متعلق به حوزه جنوب ( مورد ایران ) که به رویکرد حمایت گرایی بیشتر اهمیت می دهند چگونه در جهت توسعه اقتصادی گام بر می دارند. نتایج نشان داد با توجه به اینکه کشورهای حوزه جنوب ( مورد ایران ) عمدتا به نسبت رویکرد رقابت گرایی به رویکرد حمایت گرایی اولویت می دهند٬ بنابراین تقابل این دو رویکرد در عصر جهانی شدن نمی تواند بر توسعه اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته باشد. ‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۵۷۴.

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۸۹۳۳۱
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۷۴۴۰
‏پدیدآور : غلامپور، علی
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی‌شدن اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه : مطالعه موردی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش علی غلامپور ؛ استاد راهنما محمدعلی شیرخانی ؛ اساتید مشاور احمد ساعی، ابومحمد عسگرخانی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( دکترا ) : روابط بین‌الملل‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ک، ۳۲۵ ورق
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۳۰۴- ۳۲۵
‏شناسه افزوده : شیرخانی، محمدعلی، استاد راهنما

ساعی، احمد، استاد مشاور

عسگرخانی، ابومحمد، استاد مشاور

‏توصیفگر : جهانی شدن

اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اق‍ت‍ص‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌

ت‍خ‍ری‍ب‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

اقتصادمحیط‌زیست

‏توصیفگر : ایران

کشورهای در حال توسعه

‏متن چکيده : ‏‫تخمین حاضر بر آن است تا روابط همسبته و پویای میان سه حوزه جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن محیط زیست و اقتصاد سیاسی محیط زیست در گشورهای درحال توسعه بخصوص ایران را شناسایی و مطالعه نماید. هدف شناخت ومعرفی فرصت هایی است که می توانند به بهبود نقش دولت دراقتصاد محیط زیست در این کشورها بخصوص ایران کمک نمایند.

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۰۶۶۵
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۶۷۷۲
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ق‍اف‍ل‍ه‌ ب‍اش‍ی‌، ن‍ی‍ره‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر رون‍د آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍ی‍ره‌ ق‍اف‍ل‍ه‌ ب‍اش‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ی‍دری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ش‍ه‍ره‌ ت‍اج‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهري : [۱۴۸] ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍اش‍ده‌)، ن‍م‍ودار
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۷ - ۱۴۳ ورق‌
‏شناسه های افزوده : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ت‍اج‌، ش‍ه‍ره‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

رون‍ده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

ای‍ران‌

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌

م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

‏چکيده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در دن‍ی‍ای‌ ام‍روز ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ اب‍زاری‌ ب‍رای‌ ای‍ج‍اد و ارت‍ف‍اآ وح‍دت‌ م‍ل‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ پ‍ارادی‍م‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ل‍زوم‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ن‍دو ب‍ا ه‍م‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ر ک‍ش‍ور و ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ و در پ‍ی‌ آن‌ ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍د روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در س‍ازم‍ان‌ آم‍ار ای‍ران‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و اس‍ن‍اد م‍رب‍وطه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‌ ش‍ی‍وه‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ ع‍م‍دت‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و از ک‍ت‍ب‌ م‍ت‍ن‍وع‌ و ج‍دی‍د در ب‍اب‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ م‍ق‍الات‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍طل‍ب‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وض‍وع‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ک‍ل‍ی‌ م‍ب‍ادرت‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و آم‍ار و اس‍ن‍اد ب‍وده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ م‍وض‍وع‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ م‍ه‍م‌ آن‌ در رون‍د آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ م‍وج‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍د از ج‍م‍ل‍ه‌ ک‍ش‍ور ای‍ران‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ در ای‍ن‌ م‍وج‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ه‌ س‍زای‍ی‌ را ای‍ف‍ا م‍ی‌ک‍ن‍د م‍ی‌ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ۱- ت‍ع‍دی‍ل‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍ظام‌ م‍ت‍م‍رک‍ز خ‍ص‍وص‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از اف‍ک‍ار و ن‍ی‍روه‍ا م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ۲- ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ ق‍درت‍م‍ن‍د و ه‍م‍س‍ای‍ه‌ ۳- رش‍د س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ دول‍ت‌ در ج‍ه‍ت‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍طل‍وب‌ رس‍ی‍د


‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۷۱۲۵
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۵۲۸۰
‏پدیدآور : کریمی، کسری
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی شدن و تبلیغات رسانه ای[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر کسری کریمی ؛ استاد راهنما مصطفی ابطحی ؛ استاد مشاور محمد سلطانی‌فر
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مطالعات منطقه ای‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ز، ۳۱۰ ورق
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۳۰۴- ۳۱۰
‏شناسه افزوده : ابطحی، مصطفی، استاد راهنما

سلطانی‌فر، محمد، استاد مشاور

‏توصیفگر : جهانی شدن

رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌

ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌

ف‍ره‍ن‍گ‌

اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌

فروپاشی شوروی

‏متن چکيده : هدف پژوهش بررسی پیرامون تحولات مربوط ب تاثیرات رسانه های جهانی به افکار عمومی پس از فروپاشی شوروی سابق با زمان حاضر می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - تحلیل محتوا انجام گرفته است طرح پژوهش یکی از انواع مهم اشاعه فرهنگ و جهان شمول کردن فرهنگ ، رسانه ها و زیر مجموعه های آنان، تبلیغات رسانه ای می باشند این تبلیغات در انواع مختلف سیاسی، فرهنگی نمود پیدا می کنند و به شیوه های روانشناسانه به القای فرهنگ جهانی شدن و جهان وطنی می پردازند. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن منجر به تاثیر گذاری تبلیغات رسانه ای بر فرهنگ ها و هنجارهای ملی و هدایت افکار عمومی می گردد در واقع قدرت های بزر گ به عنوان کارگزاران اصلی رسانه های غربی از رسانه های به عنوان یک قدرت نرم افزاری بهره می جویند

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۷۳۳۸۸
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۵۷۲
‏پدیدآور : گل‌محمدی، احمد
‏عنوان و نام پديدآور : تجدد، جهانی شدن و هویت خاص‌گرایی‌های فرهنگی در جهان معاصر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش احمد گل‌محمدی ؛ استاد راهنما هادی‌سمتی ؛ استادان مشاور حمید احمدی، حسین بشیریه
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( دکترا ) : علوم سیاسی‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ‏‫پنج، [ ۲۷۷ ] ورق‬
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۲۵۷ - ۲۷۵
‏شناسه افزوده : سمتی، هادی، استاد راهنما

احمدی، حمید، استاد مشاور

بشیریه، حسین، استاد مشاور

‏توصیفگر : ن‍و گ‍رای‍ی‌

جهانی شدن

هویت

اح‍ی‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

ب‍ن‍ی‍اد گ‍رای‍ی‌ +

گ‍رای‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

‏متن چکيده : گ‍رچ‍ه‌ خ‍اص‌ گ‍رای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ه‍ای‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ن‍م‍ود م‍ی‌ی‍اب‍د، وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ را در ه‍م‍ه‌ م‍ص‍ادی‍ق‌ آن‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍رد. خ‍ی‍زش‌ ه‍ا و س‍ت‍ی‍زه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌، ب‍ن‍ی‍اد گ‍رای‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ و ن‍ژاد پ‍رس‍ت‍ی‌ه‍ا و ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌ گ‍رای‍ی‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د، ن‍م‍وده‍ای‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ خ‍اص‍ر گ‍رای‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ج‍وام‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ش‌ از پ‍ی‍ش‌ ک‍وچ‍ک‍ت‍ر و ف‍ش‍رده‌ت‍ر م‍ی‌ش‍ود و ی‍ک‌ "ده‍ک‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌" ش‍ک‍ل‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد. چ‍را؟ ادع‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍س‍ت‍ر و زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍اص‌ گ‍رای‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍راه‍م‌ م‍ی‌س‍ازد و ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ب‍ب‌ ه‍ر چ‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ پ‍رش‍ت‍اب‌ت‍ر و ش‍دی‍دت‍ر م‍ی‌ش‍ود، خ‍اگ‍رای‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ش‍ت‍ر و گ‍س‍ت‍رده‌ت‍ر م‍ی‌ش‍ون‍د. ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍د ب‍ا ب‍ازس‍ازی‌ ف‍ض‍ا و زم‍ان‌، ن‍ف‍وذ پ‍ذی‍ر س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍رزه‍ا و ت‍خ‍ری‍ب‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‍ا ب‍س‍ت‍ه‌، ه‍وی‍ت‌ س‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ را ب‍س‍ی‍ار دش‍وار و ح‍ت‍ی‌ ن‍ام‍م‍ک‍ن‌ م‍ی‌س‍ازد. ب‍ن‍اب‍ر ای‍ن‌ ن‍وع‍ی‌ ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ و م‍ع‍ن‍ا ش‍ک‍ل‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد ک‍ه‌ ع‍ب‍ور از آن‌ م‍س‍ت‍ل‍زم‌ ب‍ازس‍ازی‌ ه‍وی‍ت‌ اس‍ت‌ در چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍رای‍طی‌ ب‍رخ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ه‍ای‌ دچ‍را ب‍ح‍ران‌، ب‍ازس‍ازی‌ ه‍وی‍ت‌ خ‍ود را ف‍ق‍ط ب‍ه‌ واس‍طه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ش‍رای‍ط ه‍وی‍ت‌ س‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ م‍م‍ک‍ن‌ م‍ی‌دان‍ن‍د. ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ان‍س‍ان‌ه‍ای‌ ن‍ات‍وان‌ از ب‍ازس‍ازی‌ غ‍ی‍رخ‍اص‌ گ‍رای‍ان‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ع‍م‍ولا در ب‍راب‍ر ای‍دئ‍ول‍وژی‌ه‍ای‌ خ‍اص‌ گ‍رای‍ان‍ه‌ ب‍س‍ی‍ج‌ ن‍اپ‍ذی‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د و پ‍ای‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادگ‍را را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍ن‍د. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ه‍ای‌ خ‍اص‌ گ‍رای‍ان‍ه‌ م‍دع‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ب‍ا اح‍ی‍ای‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ام‍ک‍ان‌ ب‍ازس‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ را ب‍رای‌ ان‍س‍ان‌ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ظر ف‍راه‍م‌ خ‍واه‍ن‍د س‍اخ‍ت‌

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۶۳۶۵
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۷۶۸۲
‏پدیدآور : متولی، عاطفه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فرایندهای جهانی شدن از دیدگاه روزنامه های کیهان و شرق[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تهیه کننده عاطفه متولی ؛ استاد راهنما حیدر قجرعضدانلو ؛ استاد مشاور ناهید مطیع
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : علوم اجتماعی‬
‏محل اخذ مدرک : رودهن
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
‏مشخصات ظاهري : سه، ۹۳ ورق:جدول، نمودار
‏يادداشت کلی : چکیده.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۸۸- ۹۳
‏شناسه افزوده : قجرعضدانلو، حیدر، استاد راهنما

مطیع، ناهید، استاد مشاور

‏توصیفگر : کیهان ( روزنامه )

شرق ( روزنامه )

‏توصیفگر : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا

جهانی شدن

ف‍راوان‍ی‌ (آم‍ار)

جناحهای سیاسی

‏توصیفگر : ایران
‏متن چکيده : ‏‫امروزه فرایند » جهانی شدن « بر اثر نیروهای جدید چنان شتابی پیدا کرده که بسیاری از مردم قادر به تصور آن نیستند. نیروهای اقتصادی که از قیود سنتی آزاد شدند در آخرین دهه قرن بیستم نظامی در طراحی تولیدو توزیع ثروت در جهان بوجود آوردند. عنصر شاخص و تاثیرگذار بر این روند، تحول و دگرگونی رسانه های جدید هستند که هر روز با پیشرفت های تکنولوژیکی، جلوه تازه تر و بدیع تری پیدا می کنند.در این بررسی تلاش شده است تا دیدگاه دو روزنامه یکی دولتی و مربوط به جناح جهانی شدن مشخص و مقایسه گردد. هدف در این پژوهش شناخت دیدگاه روزنامه های کیهانی و شرق در رابطه با فرایند جهانی شدن می باشدو اینکه کدام جناح بیشتر به این پدیده پرداخته است و چه تفاوتهای با هم دارند. روش این پژوهش تحلیل محتوی می باشد و جامعه آماری کلیه مطالبی که در رابطه با جهانی شدن در روزنامه های کیهان و شرق در سال ۸۳ منتشر شده اند اطلاعات و داده های این بررسی، با استفاده از روش کتابخانه ای و جستجوی رایانه ای و از طریق مطالعه اسناد و مدارک موجود، استخراج گردید و جداول توزیع فراوانی ( یک بعدی ) و جداول ارتباط بین متغیرها ( دو بعدی ) اندازه گیری می شود و نتایج آن با استفاده از روش کدگذاری و بهره گیری از سیستم رایانه ای SPSS حاصل شده است. واحد تحلیل بررسی کلیه مقالات از تیتر تا پارگراف آخر می باشد. و مطالب روزنامه ها با توجه به مفهوم، طبقه بندی موضوعی و تعاریف عملی شده اند. نتیجه اینکه روزنامه جناح اصول گرا ( کیهان ) کمتر از روزنامه جناح اصلاح طلب ( شرق ) به موضوع جهانی شدن پرداخته و در اکثر موارد جهت گیری منفی به این فرایند داشته و در واقع اکثرا این پدیده را مترادف با آمریکایی شدن تلقی می کند. روزنامه شرق بیشتر پدیده جهانی شدن را مفهومی جدید می داند. هر دو روزنامه بیشترین پوشش خبری در محتوای موضوعات را به موضوع اقتصادی اختصاص داده اند. روزنامه شرق بیشتر از روزنامه گیهان جهانی شدن را چند بعدی می داند. در مجموع دیدگاه روزنامه های کیهان و شرق نسبت به جهانی شدن با هم متفاوتند.‬‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۷۶۸۲

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۹۹۱۳
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۹۷۴
‏پدیدآور : مرادی‌نیازاغه، آیت‌الله.
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی‌شدن و تأثیر آن بر حاکمیت ملی‌کشورها ( مطالعه موردی جمهوری‌اسلامی‌ایران )[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش آیت‌الله مرادی‌نیازاغه ؛ استاد راهنما عزت‌الله عزتی ؛ استاد مشاور مرتضی محمودی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : جغرافیا، گرایش جغرافیای‌سیاسی.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.
‏مشخصات ظاهري : ز، ۱۴۴ ورق:جدول.
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۴۳- ۱۴۴.
‏شناسه افزوده : عزتی، عزت‌الله، استاد راهنما.

محمودی، مرتضی، استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی‌شدن.

ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌[۱]

ت‍ح‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

ده‍ک‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ن‍ظام‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍ردم‍ی‌

س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

‏توصیفگر : ایران.
‏متن چکيده : ‏‫امروزه جهانی شدن فرایندی است که گریز از آن اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از نگارش ازن پایان نامه شناخت مفهوم جهانی شدن و حاکمیت ملی میباشد که در این بررسی شناخت تعاملات این دو و در نهایت ارائه راهکارهایی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران از اهداف دیگر تحقیق می باشد. در این پایان نامه فرایند جهانی شدن از بعد اقتصادی چون ظهور دهکده الکترونیک جهانی، شکل گیری جامعه مدنی یا دمکراتیک انفجار اطلاعات ارتباطات فشردگی زمان و مکان افزایش بازیگران فراملی و افزایش اقتدار آنها گشترش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و کاهش مشروعیت حکومتهای اقتدارگرا با مفهوم سنتی حاکمیت ملی در تضاد می باشد. بخاطر آنکه ویژگیهای فوق در تضاد با ویژگیهای حاکمیت ملی مانند مطلق بودن، تقسیم ناپذیر بودن غیر قابل واگذار بودن و انحصاری بودن میباشد. بنابراین استادگی در برابر این فرایند غیر ممکن است و همراه شدن با آن با در نظر گرفتن تمامی جوانب مثبت و منفی آن و همچنین با توجه به منافع ملی بهترین استراتژی برای جمهوری اسلامی ایران در این عصر میباشد.‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۹۷۴.

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۵۴۶۹
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۵۶۰
‏پدیدآور : مردانی٬ فریبرز.
‏عنوان و نام پديدآور : جهانی شدن و تأثیر آن بر حاکمیت دولتها[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فریبرز مردانی ؛ استاد راهنما محمد محمدی ؛ استاد مشاور توکل حبیب‌زاده.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق عمومی.‬
‏محل اخذ مدرک : تهران.
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده حقوق.
‏مشخصات ظاهري : ۱۲۳ ورق.
‏يادداشت کلی : چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۱۸ - ۱۲۲.
‏شناسه افزوده : محمدی٬ محمد٬ استاد راهنما.

حبیب‌زاده٬ توکل٬ استاد مشاور.

‏توصیفگر : جهانی شدن.

ن‍ظری‍ه‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌

ق‍درت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ت‍وزی‍ع‌ ق‍درت‌

ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ق‍ل‍م‍رو دول‍ت‌

‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی دولتها می باشد. روش پژوهش : کتابخانه ای. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن فرایندی است که در تمامی زمینه ها اعم از اقتصاد٬ سیاست٬ فرهنگ حاکمیت را تضعیف می کند و باعث تحول حاکمیت سنتی خواهد شد. چون عوامل جهانی شدن عناصر حاکمیت را به چالش می کشاند.‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۵۶۰.

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۲۱۹۰
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۷۰۵۳
‏پدیدآور : مصطفی‌منتقمی٬ فروغ
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق مصرف‌کنندگان در روند جهانی شدن از منظر حقوق بین‌الملل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فروغ مصطفی‌منتقمی ؛ استاد راهنما علی مرتضویان ؛ استاد مشاور محمدعلی خسروی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : روابط بین الملل‬
‏محل اخذ مدرک : تهران
‏سال اخذ مدرک : ، ۱۳۸۴
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم سیاسی
‏مشخصات ظاهري : ح٬ ۱۰۶ ورق
‏يادداشت کلی : چکیده
‏یاداشت کتابنامه و واژه نامه : کتابنامه : ص. ۱۰۱ - ۱۰۶
‏شناسه افزوده : مرتضویان٬ علی٬ استاد راهنما

خسروی٬ محمدعلی٬ استاد مشاور

‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌[۱]

جهانی شدن

‏متن چکيده : ‏‫هدف پژوهش انجام مطالعات درباره موضوع تحقیق- با عنایت به فقدان تحقیقی در این زمینه در کشور- برای غنا بخشیدن به تحقیقات راجع به حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پاسخ دادن به پرسش های طرح تحقیق است. روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی٬ با استفاده از منابع کتابخانه ای٬ اینترنتی٬ متون اسناد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق مصرف کنندگان و فیش برداری از منابع ذکر شده است. در این تحقیق٬ تهدیدها و فرصت های ناشی از گسترش روند جهانی شدن نسبت به حقوق مصرف کنندگان پس از دهه ۸۰ میلادی و امکان گنجاندن حقوق مصرف کننده در حیطه حقوق بشر٬ بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن مصرف کنندگان را با تهدیدهایی مواجه ساخته است٬ معهذا٬ روندهایی همچون آزاد سازی اقتصادی و آثار آن مانند کاهش قیمت و ارتقای کیفیت به گسترش و ارتقای حقوق مصرف کنندگان کمک می کند؛ گرچه تامین حقوق مصرف کنندگان نیازمند مساعی مشترک دولت ها٬ نهادهای بین المللی و نهادهای مدنی است.‬

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۶۸۲۷
‏رده / شماره بازيابي : ‭۵۱-۱۲۹۸۷
‏زبان اثر : فارسی
‏پدیدآور : ه‍اش‍م‌ دب‍اغ‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ارت‍ب‍اطی‌ در ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌‎Globalization‬پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر پ‍روی‍ن‌ ه‍اش‍م‌ دب‍اغ‍ی‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا پ‍روی‍ز ع‍ل‍وی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍اص‍ر اق‍ب‍ال‍ی‌
‏محل اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهري : [۲۶۴] ورق‌
‏کتابنامه و واژه نامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۵۴ - ۲۴۰ ورق‌
‏شناسه های افزوده : ع‍ل‍وی‌، پ‍روی‍ز، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

اق‍ب‍ال‍ی‌، ن‍اص‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر : ارت‍ب‍اطات‌

ف‍ن‍اوری‌ ارت‍ب‍اطات‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌

‏چکيده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ارت‍ب‍اطی‌ در دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ت‍م‍دن‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ در ف‍رآی‍ن‍د پ‍دی‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍الات‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ج‍لات‌ و ک‍ت‍ب‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: ب‍رای‌ اث‍ب‍ات‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ا از پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ددار ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ درس‍ت‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ x و y اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍اث‍ی‍ر پ‍ذی‍ر م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌

+Globalization جهانی شدن - عولمة - Globalization در شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت |