عبارت جستجو: عنوان = [جهانی شدن] و زبان اثر = [فارسى]
مراکز اطلاع رسانى: کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد بهشتي
پايگاه ها: پايان‌نامه‌ها
مرتب شده بر اساس: عنوان
تعداد يافته : ۱۶

عنوان امنيت ملي ايران در روند جهاني شدن
پديدآور اصلى انوري رودپشت، مهدي
موضوع ايران // امنيت ملي // روند جهاني شدن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۴
مشخصه ظاهرى ‎۱۵۷ص.
شماره بازيابى ۲۴۷
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان امنيت ملي ايران در روند جهاني شدن
پديدآور اصلى انوري رودپشت، مهدي
موضوع ايران // امنيت ملي // روند جهاني شدن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۴
مشخصه ظاهرى ‎۱۵۷ص.
شماره بازيابى ۲۴۷
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان بررسي پديده جهاني شدن و آموزش عالي از ديدگاه مديران ارشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رؤساي دانشگاهها و مراکز پژوهشي
پديدآور اصلى رحمتي، مرجان
تاريخ اثر ‎۱۳۸۲
مشخصه ظاهرى ‎۳۸۴ص.:جدول، نمودار
شماره بازيابى ۲۲۲
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان بررسي تأثير پديده جهاني شدن بر ناسيوناليسم قومي در دهه آخر قرن بيستم(مورد شبه قاره هند و مقايسه آن باايران)
پديدآور اصلى کريمي، ايوب
تاريخ اثر ‎۱۳۸۲
مشخصه ظاهرى هفت، ‎۱۳۵ص.
شماره بازيابى ۱۵۹
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان تأثير جهاني شدن بر شکل گيري و گسترش مقاومت جهاني
پديدآور اصلى رشيدي، قدرت
موضوع مقاومت جهاني // جهاني شدن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۴
مشخصه ظاهرى ‎۱۴۸ص.
شماره بازيابى ۵۲۶
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان تأثيرپديده جهاني شدن بر ناسيوناليسم ايراني
پديدآور اصلى جمالي، رضا
موضوع ناسيوناليسم ايراني
تاريخ اثر ‎۱۳۸۴
مشخصه ظاهرى ه، ‎۲۴۴ص.:جدول
شماره بازيابى ۲۱۴
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان جهاني شدن اقتصاد و پيامدهاي آن بر امنيت ملي در جنوب
پديدآور اصلى جعفري، علي
تاريخ اثر ‎۱۳۸۲
مشخصه ظاهرى ‎۳۰۳ص.:جدول، نمودار
شماره بازيابى ۴۹۰
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان جهاني شدن اقتصاد و ضرورت توسعه در جنوب
پديدآور اصلى رضايي، مهدي
موضوع جهاني شدن اقتصاد // ضرورت توسعه // جنوب
تاريخ اثر ‎۱۳۸۲
مشخصه ظاهرى پ، ‎۲۵۹ص.:جدول
شماره بازيابى ۵۰۳
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان جهاني شدن و توسعه يافتگي جمهوري اسلامي ايران
پديدآور اصلى محمدي، امامعلي
موضوع جهاني شدن // توسعه يافتگي // نخبگان سياسي // مشروعيت نظام بين المللي // هويت ملي // جنگ سرد
تاريخ اثر ‎۸۵
مشخصه ظاهرى دو، ‎۱۸۱ص.
شماره بازيابى ۲۳۵
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان جهاني شدن و فرآيند دموکراتيزاسيون در ايران
پديدآور اصلى ويسي، مريم
موضوع ايران // دموکراتيزاسيون // جهاني شدن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۳
مشخصه ظاهرى G‎ص.:‎جدول‎۱۲۶ ،
شماره بازيابى ۱۹۱
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان جهاني شدن و مسأله هويت در خاورميانه مطالعه موردي ايران و ترکيه
پديدآور اصلى قهرمانپور، رحمن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۰
مشخصه ظاهرى ط، ‎۱۶۶ص.
شماره بازيابى ۱۵۴
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان چالش هاي نظري جهاني شدن براي ايران
پديدآور اصلى احمدي، عبدالرضا
موضوع جهاني شدن // بحران هويت // کاهش مشروعيت سياسي // عرفي شدن
تاريخ اثر ‎۸۴
مشخصه ظاهرى د، ‎۱۲۳ص.
شماره بازيابى ۲۲۹
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان حاکميت دولتها در فرايند جهاني شدن از حادثه ‎۱۱ سپتامبر
پديدآور اصلى عسکري يزدي، حسن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۱
مشخصه ظاهرى ي، ‎۱۷۰ص.
شماره بازيابى ۱۴۶
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان روند جهاني شدن حقوق بشر و تاثير آن بر حاکميت دولت ها
پديدآور اصلى بصيري، عباس
تاريخ اثر ‎۸۱
مشخصه ظاهرى ‎۱۵۱ص.
شماره بازيابى ۸۵۷
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان سازاهاي توسعه سياسي و جهاني شدن
پديدآور اصلى محمدي، امير
موضوع سازاها // توسعه سياسي // جهاني شدن
تاريخ اثر ‎۱۳۸۲
مشخصه ظاهرى ‎۱۴۱ص.
شماره بازيابى ۱۹۳
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي

عنوان گفتمان اسلام سياسي و جهاني شدن ( با تاکيد بر اسلام سياسي پسا طالبان در افغانستان )
پديدآور اصلى سجادي، عبدالقيوم
موضوع گفتمان جهاني شدن // گفتمان اسلام سياسي // افغانستان // پساطالبانيسم
تاريخ اثر ‎۸۵
مشخصه ظاهرى ک، ‎۳۴۲ص.
شماره بازيابى ۲۲۶
نوع پايان نامه
زبان اثر فارسي
+Globalization جهانی شدن - عولمة - Globalization در یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ و ساعت |